Regulamin

REGULAMIN

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe

 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Strona kontrast.net.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę kontrast.net.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę kontrast.net.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony kontrast.net.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 2 DEFINICJE

 • Formularz kontaktowy – formularz dostępny na Stronie kontrast.net.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 • Regulamin– niniejszy regulamin Strony.
 • UsługodawcaKrzysztof Koc wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Kontrast, adres siedziby: Przędzalniana 8, adres do doręczeń: Przędzalniana 8, NIP: 542-010-04-49, REGON: 05037816, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@kontrast.net.pl, tel. +48 85 66 44 880.
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 • Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

3 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  • korzystanie z Newslettera,
 • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 • Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kontrast.net.pl
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 • Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kontrast.net.pl
 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem kontrast.net.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością kontrast.net.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony kontrast.net.pl, bez zgody Usługodawcy.
 • Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony kontrast.net.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Kontakt

Skontaktuj się z nami. Nasz profesjonalny zespół zawsze pomoże w razie pytań.

Siedziba

ul. Branickiego 17 ,
15-085 Białystok

NIP:542-010-04-49,
Regon: 05037816

Biuro

biuro@kontrast.net.pl

Tel. 0048 85 66 44 880

Fax. 0048 85 66 44 888

Dział handlowy

handel@kontrast.net.pl

Tel:
0048 85 66 43 080,
0048 695 140 698,
0048 695 140 694

Księgowość

ksiegowosc2@kontrast.net.pl

Tel.:
0048 85 66 44 883,
0048 695 140 689,
0048 885 140 110

Export

export@kontrast.net.pl

Tel:
0048 85 66 44 887,
0048 885 140 291

Import

import2@kontrast.net.pl
import3@kontrast.net.pl

Tel:
0048 85 66 44 889,
0048 695 140 687,
0048 695 140 696

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe jest Krzysztof Koc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KONTRAST” Krzysztof Koc, NIP 5420100449, REGON 050378165, adres: ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok, adres poczty elektronicznej: biuro@kontrast.net.pl, nr tel.: 85 66 44 880;
 2. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a) pracownicy firmy „KONTRAST” Krzysztof Koc w celu realizacji działań marketingowych i mailowych
 3. korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Pliki te wykorzystywane są m.in: w celach analitycznych, dopasowywania treści oraz marketingowym. Więcej informacji w Politykach Prywatności poszczególnych serwisów.
 4. przetwarzane są przede wszystkim następujące dane: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, mobilny identyfikator reklamowy, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, imię, adres e-mail, a także inne podobne informacje.
 5. korzystając z serwisu poprzez wykonywanie działań prowadzących do zapoznania się z zawartymi w nim treściami, w szczególności przez scrollowanie, klikanie w linki do elementów serwisu, wysyłanie zapytań przez formularz kontaktowy, udostępnianie danych osobowych celem otrzymywania newslettera czy pobieranie plików, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Krzysztofa Koca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „KONTRAST” Krzysztof Koc, NIP 5420100449, REGON 050378165, adres: ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok, adres poczty elektronicznej: biuro@kontrast.net.pl, nr tel.: 85 66 44 880 w celach marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam targetowanych.
 6. interesem realizowanym przez KONTRAST Krzysztof Koc jest również udzielenie odpowiedzi na pytania przekazane przez klientów, potencjalnych klientów lub wszystkie inne osoby za pomocą Formularza Kontaktowego występujące z zapytaniem do dowolnego działu firmy KONTRAST Krzysztof Koc
 7. dane uzyskane w serwisie KONTRAST Krzysztof Koc za pomocą plików cookies i im podobnych technologii są przetwarzane na bazie odpowiednich podstaw prawych i w poszczególnych celach:
  – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KONTRAST Krzysztof Koc – w celach prowadzenia działań marketingu oraz pomocy klientom oraz potencjalnym klientom własnego KONTRAST polegających na dopasowaniu treści i reklam, na potrzeby badań analitycznych w celach marketingowych, dla dokonywania analiz i badania ruchu na stronach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, w celu dochodzenia praw i roszczeń,
  – na podstawie zgody – w celach marketingowych KONTRAST Krzysztof Koc polegających na dopasowaniu treści i reklam.
 8. pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania działań marketingowych.
 9. przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Pana/Pani dane osobowe są nadal przetwarzane przez Krzysztofa Koc i prawo dostępu do tych danych.
 10. przysługuje Panu/Pani prawo do informacji o:
  (a) celach przetwarzania danych osobowych;
  (b) odbiorcach (w tym kategoriach odbiorców), którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
  c) okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu.
 11. 11) przysługuje Panu/Pani prawo do:
  (a) dostępu do własnych danych;
  (a) sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
  (b) żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeśli został zrealizowany cel, dla których zostały zebrane;
  (c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji kwestionowania prawidłowości tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy dane osobowe nie są już potrzebne administratorowi (Krzysztofowi Koc), dane przetwarzane są niezgodne z prawem, a nie wyraża Pani/Pan zgody na ich usunięcie;
  (d) otrzymania danych osobowych udostępnionych Krzysztofowi Koc i przesłania ich innemu, wskazanemu przez Pana/Panią administratorowi danych osobowych;
  (e) wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  (f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO).

Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych w szczególności związanych z wyświetlaniem reklam targetowanych, należy skorzystać z poniższej opcji i w zależności od wyboru zaznaczyć (zgoda) lub odznaczyć (brak zgody) checkbox.

 

Więcej informacji na temat ciasteczek znajdziesz w Polityce Cookies.

Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Regulaminie, natomiast więcej informacji o plikach cookie w Polityce prywatności.